ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

       โรงเรียนบ้านลำต้นกล้วย ตั้งอยู่เลขที่ 10/6 หมู่ 6 แขวงโคกแฝด เขตหนองจอก  กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ 10530 โทรศัพท์ 0-2543-1202 

       เดิมชื่อโรงเรียนประชาบาลโคกแฝด 7(บ้านลำต้นกล้วย)  เป็นโรงเรียนประเภทนายอำเภอจัดตั้ง  นายชม  อับดุลสมัด  กับพวกได้ขอเปิดเป็นสถานศึกษามีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กในชุมชนมีที่เรียนใกล้บ้าน  โดยอาศัยชั้นล่างของสุเหร่าซอลิฮุ้ลมุสลีมีนเป็นสถานที่เรียน  มีนักเรียน 50 คน   อาคารเป็นเรือนปั้นหยาชั้นเดียว  เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-4  ฮัจยีสและห์ (บุญสม)  ฮัจยะห์ฮาวอ (วอ)  อิบรอเฮม  บริจาคที่ดินจำนวน 2 ไร่ 9 ตารางวา  นายสันต์  แก้วสุข  นายอำเภอหนองจอก  ทำพิธีเปิดป้ายเมื่อวันที่  21  สิงหาคม 2490  โรงเรียนได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  โดยได้รับความร่วมมือจากทางราชการและชุมชน  ดังนี้
       พ.ศ. 2500        ได้ปลูกสร้างอาคารเรียนใหม่  โดยใช้เงินเรี่ยไร  500  บาท  แบบเรื่อนปั้นหยาชั้นเดียว  กว้าง 4 เมตร  ยาว 8 เมตร  ระเบียงกว้าง 2 เมตร  หลังคามุงสังกะสี  ระเบียงมุงจาก
       10 ก.พ.2500    ได้รับงบประมาณจากกรมสามัญศึกษา 30,000 บาท  ปลูกสร้างอาคารแบบ 001 ขนาด  3 ห้องเรียน  ชนิดกึ่งถาวรโดยใช้ฝาลำแพนกั้นโดยรอบ
       23 ก.ค. 2508   ได้รับงบประมาณค่าใช้สอย  ติดประตู  หน้าต่าง  เป็นเงิน  5,000 บาท  ได้รับงบ  ประมาณ จากจังหวัดต่อระเบียงและทำรางน้ำ   ฮัจยีสและห์ (บุญสม)  ฮัจยะห์ฮาวอ (วอ)  อิบรอเฮม  บริจาคที่ดินใกล้มัสยิดซอลิฮุ้ลมุสลีมีนให้โรงเรียน  จำนวน 2 ไร่ 9 ตารางวา  โดยมีนายเฉลิม  บัณฑิต  นายอำเภอหนองจอกเป็นผู้รับมอบ
      1 เม.ย. 2520     ได้รับงบประมาณจากกรุงเทพมหานคร  เป็นเงิน  24,900  บาท  สร้างส้วมแบบมาตรฐาน  กทม. 4 ที่่นั่ง  ในที่ดิน  ฮัจยีสและห์ (บุญสม)  ฮัจยะห์ฮาวอ (วอ)  อิบรอเฮม  ยกให้
      ก.ค. 2520          ได้รับงบประมาณจากกรุงเทพมหานคร  เป็นเงิน  98,700  บาท  ย้ายอาคารเรียนแบบ 001 ปลูกในที่ดินที่  ฮัจยีสและห์ (บุญสม)  ฮัจยะห์ฮาวอ (วอ)  อิบรอเฮม  ให้ในสภาพเดิม
      พ.ศ. 2521          ได้รับงบประมาณจากกรุงเทพมหานคร  สร้างอาคารเรียน  4  ห้องเรียน  แบบ  880  เป็นเงิน  869,000  บาท
      พ.ศ. 2525          ได้รับงบประมาณจากกรุงเทพมหานคร  สร้างส้วมแบบมาตรฐาน  กทม. 6 ที่่นั่ง
      พ.ศ. 2526          ได้รับเงินบริจาคจากผู้บัญชาการทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน  (ปตอ.)  โดยพลตรีวัฒนชัย  วุฒิศิริ  สร้างสนามอเนกประสงค์ร่วมกับชาวบ้านลำต้นกล้วย
      พ.ศ. 2527          ได้รับงบประมาณจากกรุงเทพมหานคร  ต่อเติมอาคารเรียนชั้นล่าง  4  ห้องเรียน  แบบ  880  งบประมาณ  479,500  บาท
      พ.ศ. 2529          ได้รับงบประมาณจากกรุงเทพมหานคร  ซ่อมแซมอาคารแบบ ป.1 ข  เปลี่ยนหลังคา  ฝ้า  ทาสีใหม่  เป็นเงิน  321,000  บาท
      พ.ศ. 2530          ได้รับงบประมาณจากกรุงเทพมหานคร  ก่อสร้างโรงอาหารแบบมาตรฐาน  สนศ.  เป็นเงิน  311,000  บาท
      พ.ศ. 2531          ได้รับงบประมาณจากกรุงเทพมหานคร  สร้างบ้านพักครูแบบมาตรฐาน  สนศ. 2  ห้องนอน  เป็นเงิน  263,000  บาท
      พ.ศ. 2539          ได้รับงบประมาณจากกรุงเทพมหานคร  สร้างอาคารเรียน  4  ชั้น  9  ห้องเรียน  1  ห้องอเนกประสงค์  ห้องส้วมครูและนักเรียนอยู่บนอาคาร
      พ.ศ. 2551          ได้รับงบประมาณจากกรุงเทพมหานคร  สร้างอาคารเรียน  5  ชั้น  12  ห้องเรียน  1  ห้องอเนกประสงค์  ห้องส้วมครูและนักเรียนอยู่บนอาคาร
                                ได้รับอนุมัติให้เป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาและเปิดรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  เป็นปีแรก  จำนวน  1  ห้องเรียน

      พ.ศ. 2559          ในปีงบประมาณ 2559  ได้รับงบประมาณจากสำนักการศึกษา  ก่อสร้างอาคารเรียนแบบ  สนศ. 505  โครงสร้าง  5  ชั้น  จำนวน  25  ห้องเรียน  โดยได้พิธีเปิดใช้อาคารเรียนในวันที่  25 มีนาคม  2559  และได้รับอนุมัติโอนทรัพย์สินมาเป็นของโรงเรียน  เมื่อวันที่  8  กุมภาพันธ์  2560