กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางทิพยรัตย์ ซื่อมิตร
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางนวลจันทร์ จันทร
ครู คศ.3

นางสาวณัฐธิชา กระโพธิ์
ครูผู้ช่วย