คณะบุคลากร

นางวาสนา บุญทน
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางศิริพร จันทร์แตง
ตำแหน่งครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/0

นางอรวรรณ พลรักษา
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางนวลจันทร์ จันทร
ตำแหน่งครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/2

นางกรองกาญจน์ อุทิศนันท์
ตำแหน่งครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/0

นางสาวธนัชพร หะยาจันทา
ตำแหน่งครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/0

นายไพบูลย์ เฉลยสมัย
ตำแหน่งครู วิทยฐานะชำนาญการ

นายอนุพงษ์ พรบัวลา
ตำแหน่งครู วิทยฐานะชำนาญการ

นางสาวพิสมัย นาคนายม
ตำแหน่งครู วิทยฐานะชำนาญการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/0

นางวัชรินทร์ ผู้มีสุข
ตำแหน่งครู วิทยฐานะชำนาญการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2

นางทิพยรัตย์ ซื่อมิตร
ตำแหน่งครู วิทยฐานะชำนาญการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/2

นางสาวอารีย์ จันทร์สุ่ม
ตำแหน่งครู คศ.1

นางนิตยา อรรถวิเศษ
ตำแหน่งครู คศ.1
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/1

นางสาวศิวพร เหมือนรักษา
ตำแหน่งครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/2

นางโสพิศ นารถพินิจ
ตำแหน่งครู คศ.1
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/2

นางสาวลัดดาวัลย์ ประดิษฐเขียน
ตำแหน่งครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/0

นางสาวเจษฎี หนูเพ็ชร
ตำแหน่งครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/0

นางสายชล มั่นคงดี
ตำแหน่งครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1

นางสาวอุมาพร ลือปรีชา
ตำแหน่งครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/1

นางสาวสุภัสสร รัตนโสภา
ตำแหน่งครูผู้ช่วย

นางสาวดาวนภา รื่นรส
ตำแหน่งครูผู้ช่วย

นางสาวณัฐธิชา กระโพธิ์
ตำแหน่งครูผู้ช่วย

นางสาวเพชรรัตน์ พูลผล
ตำแหน่งครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1

นางนุชรี เด่นตี
ตำแหน่งครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1

นายศรัณย์ พุ่มช่วย
ตำแหน่งครูผู้ช่วย

นางสาววนิดา มักผล
เจ้าหน้าที่ธุรการปฏิบัติงาน

นางสาวมีนา ศรีสว่างสุข
พี่เลี้ยง อนุบาล 1/1

นางสาวเอมอร นาคสุขปรั่ง
พี่เลี้ยง อนุบาล 1/2

นางมารตี ยิ้มเจริญ
พี่เลี้ยง อนุบาล 2/2

นางสาวรัตนา คำวังชัย
วิทยากรภายนอก ภาษาจีน

Miss Venus Lagmay Almario
วิทยากรภายนอก ภาษาอังกฤษ

นายกัมปนาท เทียนมณี
วิทยากรภายนอก ภาษาอาหรับ

นางสาวซัลมา ลอแม
วิทยากรภายนอก ภาษามลายู

นางสาวปิยะนุช อมรึก
วิทยากรภายนอก ภาษามลายู

นางสาวศิริพร อิบรอเฮม
วิทยากรภายนอก อิสลามศึกษา

นางมาลี มิตรสมัคร
พนักงานทั่วไป

นายวิรัตน์ โต๊ะสะและ
พนักงานสถานที่

นายธีรยุทธ อิบรอเฮม
พนักงานสถานที่

นายอดุลย์ สอนามา
พนักงานสถานที่