กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางศิริพร จันทร์แตง
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสายชล มั่นคงดี
ครู คศ.1

นางวัชรินทร์ ผู้มีสุข
ครู คศ.2