หลักสูตรที่เปิดสอน
หลักสูตรที่เปิดสอน
โรงเรียนบ้านลำต้นกล้วย  เปิดสอนในระดับชั้นอนุบาล 1  ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3