คณะกรรมการสถานศึกษา
คณะกรรมการสถานศึกษา
ลำดับที่ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง
1 นายทะนง             นทีพิทักษ์ ประธานกรรมการ
2 นางประนอม          อิบรอเฮม ผู้แทนผู้ปกครอง
3 นางศิริพร              จันทร์แตง ผู้แทนครู
4 นายฮารีม              มิตรสมัคร ผู้แทนองค์กรชุมชน
5 นายสำราญ           จันทร ผู้แทนกรุงเทพมหานคร
6 นางจรรยา             เย็นประเสิรฐ ผู้แทนศิษย์เก่า
7 นายทวี                 นทีพิทักษ์ ผู้แทนองค์กรศาสนา
8 นายศิริพงษ์           รัสมี ผู้ทรงคุณวุฒิ
9 นายดล                 อิบรอเฮม ผู้ทรงคุณวุฒิ
10 นางภัทร์ธนนัญท์   นทีพิทักษ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ
11 นางลัดดา             มุ่งหมาย ผู้ทรงคุณวุฒิ
12 นายสุนันท์            นุชมะหะหมัด ผู้ทรงคุณวุฒิ
13 นางวันดี                เสน่หา ผู้ทรงคุณวุฒิ
14 นางกัญญากร        กระจาย ผู้ทรงคุณวุฒิ
15 นายปรีชา             รอดมณี ผู้อำนวยการสถานศึกษา