ทำเนียบผู้บริหาร
ทำเนียบผู้บริหาร
รายงามผู้บริหารโรงเรียนบ้านลำต้นกล้วย
 
ลำดับที่ ชื่อ - สกุล ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง
1 นายอุดม              วัฒนอุดม ๑๒ สิงหาคม ๒๔๙๐ - ๑ กรกฏาคม ๒๔๙๙
2 นายเกตุ               แสงทับทิม ๑ กรกฎาคม ๒๔๙๙ - ๑ มิถุนายน ๒๕๐๑
3 นายอุดม              วัฒนอุดม ๑ มิถุนายน ๒๕๐๑ - ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๐๓
4 นายปรีดี               เอี่ยมอิทธิพล ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๐๓ - ๑ พฤษภาคม ๒๕๐๘
5 นายวิทยา             สมานตระกูล ๑ พฤษภาคม ๒๕๐๘ - ๑๘ กันยายน ๒๕๑๒
6 นายเกษม             จันทร์แตง ๑๘ กันยายน ๒๕๑๒ - ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๕
7 นายมนัส               แสงเพ็ญฉาย ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๕ - ๑๖ มิถุนายน ๒๕๒๕
8 นายทวี                 สมานตระกูล ๑๖ มิถุนายน ๒๕๒๕ - ๓๑ ตุลาคม ๒๕๒๘
9 นายสุนทร             สืบเจริญกุล ๓๑ ตุลาคม ๒๕๒๘ - ๓ พฤศจิกายน ๒๕๓๑
10 นายเกษม             จันทร์แตง ๓ พฤศจิกายน ๒๕๓๑ - ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๖
11 นางบังอร              รัตนาแพง ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๓๖ - ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๓๘
12 นางประทีป           ประเสริฐสุด ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๓๘ - ๑๙ ตุลาคม ๒๕๔๓
13 นางกัญญา           แสงอนันต์ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๔๓ - ๓๐ กันยายน ๒๕๔๕
14 นางสาวฉัตรลออ   อ่อนละมูล ๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๔๖
15 นายเอิ้ม               ช่อมณี ๑ ตุลาคม ๒๕๔๖ - ๒๑ ตุลาคม ๒๕๔๗
16 นายวัชรินทร์        ชำนาญศิลป์ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๔๗ - ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๐
17 นางสาวรัชนี         ดอกไม้ทอง (รักษาการ) ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๐ - ๓๐ เมษายน ๒๕๕๑
18 นางฑิวาวรรณ      สุวานิโช ๓๐ เมษายน ๒๕๕๑ - ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๔
19 นางสาวอาจีณ      สุวรรณเลิศ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ - ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๖
20 นายชูชาติ           โพธิ์นิ่มแดง ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ - ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๙
21 นายปรีชา            รอดมณี ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๙ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑
22 นางวาสนา              บุญทน  ๑  กันยายน ๒๕๖๑  -  ปัจจุบัน