ข้อมูลอาคารสถานที่
อาคารเรียน 1 อาคารเบญจมาศ

          เป็นอาคาร  4  ชั้น
          อาคารแบบ  สนศ.384

          พื้นที่  779.92  ตร.ม.  4  ชั้น
          กว้าง  7.10  เมตร  ยาว  27.25  เมตร
          มีจำนวน  10  ห้อง
อาคารเรียน 2 อาคารราชพฤกษ์

          เป็นอาคาร  5  ชั้น
          อาคารแบบ  สนศ.385

          พื้นที่  969.15  ตร.ม.  5  ชั้น
          กว้าง  7.10  เมตร  ยาว  27.30  เมตร
          มีจำนวน  12  ห้อง
อาคารเรียน 3 อาคารกล้วยหอมทอง

          เป็นอาคาร  5  ชั้น
          อาคารแบบ  สนศ.505

          พื้นที่  1,738  ตร.ม.  5  ชั้น
          กว้าง  7.9  เมตร  ยาว  44  เมตร
          มีจำนวน  20  ห้อง