กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายอนุพงษ์ พรบัวลา
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายไพบูลย์ เฉลยสมัย
ครู คศ.2