กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวเจษฎี หนูเพ็ชร
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวเพชรรัตน์ พูลผล
ครูผู้ช่วย