ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน
จำนวนนักเรียน ปีการศึกษา 2561
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561)

 
ชั้น ชาย หญิง รวม
ชั้นอนุบาล 1/1 10 9 19
ชั้นอนุบาล 1/2 11 7 18
ชั้นอนุบาล 2/1 16 10 26
ชั้นอนุบาล 2/2 13 11 24
รวม 50 37 87
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/1 15 9 24
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/2 16 8 24
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 21 18 39
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1 13 12 25
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/2 15 12 27
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 23 25 48
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 22 22 44
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1 14 15 29
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2 14 16 30
รวม 153 137 290
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 29 27 56
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 27 26 53
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 20 27 47
รวม 76 80 156
รวมทั้งสิ้น 279 254 533