ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน
จำนวนนักเรียน ปีการศึกษา 2562
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)

 
ชั้น ชาย หญิง รวม
ชั้นอนุบาล 1/1 15 8 23
ชั้นอนุบาล 1/2 12 11 23
ชั้นอนุบาล 2/1 10 9 19
ชั้นอนุบาล 2/2 10 8 18
รวม 47 36 83
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/1 16 11 27
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/2 17 10 27
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/1 16 8 24
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/2 16 8 24
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 23 18 41
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 26 23 49
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 24 25 49
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 19 24 43
รวม 157 127 284
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 16 14 30
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2 15 15 30
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 23 23 46
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 26 25 51
รวม 80 77 157
รวมทั้งสิ้น 284 240 524