หัวหน้างาน 4 ด้าน

นางศิริพร จันทร์แตง
หัวหน้างานบริหารงานงบประมาณ

นางนวลจันทร์ จันทร
หัวหน้างานบริหารงานวิชาการ

นางกรองกาญจน์ อุทิศนันท์
หัวหน้างานบริหารงานบุคคล

นางสาวพิสมัย นาคนายม
หัวหน้างานบรหารงานทั่วไป