วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์
       โรงเรียนบ้านลำต้นกล้วย  ครูสอนกระบวนการ  บริหารงานแบบมีส่วนร่วม  เพื่อพัฒนาให้ผู้เรียน  เป็นคนดี
เรียนรู้คู่การคิด  ใช้ทักษะชีวิต  บนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียงปรัชญา
       เรียนรู้คู่คุณธรรม