พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ
       1.  พัฒนาครูให้จัดกระบวนการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ  เน้นกระบวนการคิด  การทำงาน  ให้ผู้เรียนประเมินตนเองและพัฒนาตนเองได้
       2.  ส่งเสริมและพัีฒนาให้สถานศึกษาบริหารงานเป็นระบบมีหลักสูตร  สภาพแวดล้อมเอื้อต่อการเรียนรู้  ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน
       3.  ส่งเสริมและพัฒนาให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้สูงขึ้น  มีความสามารถในการคิด  แสวงหาความรู้ทั้งในและนอกโรงเรียน  มีคุณธรรมและใช้เทคโนโลยีเป็น
       4.  ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้สามารถดูแลตนเองและโรงเรียน  บนพื้นฐานการมีเหตุผล  พอประมาณ  มีภูมิคุ้มกัน  ด้วยความรู้และคุณธรรม
       5.  ดำเนินงานตามนโยบายของกรุงเทพมหานครเป้าหมาย
       1.  ครูจัดกระบวนการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ  เน้นกระบวนการคิด  การทำงาน  ให้ผู้เรียนประเมินตนเองและพัฒนาตนเองได้
       2.  สถานศึกษาบริหารงานเป็นระบบมีหลักสูตร  สภาแวดล้อมเอื้อต่อการเรียนรู้  ส่งเสริมและสนับสนุนให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน
       3.  ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น  มีความสามารถในการคิด  แสวงหาความรู้ทั้งในและนอกโรงเรียน  มีคุณธรรมและใช้เทคโนโลยีเป็น
       4.  ผู้เรียนสามารถดูแลตนเองและโรงเรียน  บนพื้นฐานของการมีเหตุผล  พอประมาณ  มีภูมิคุ้มกัน  ด้วยความรู้และคุณธรรม
       5.  โรงเรียนดำเนินงานสนองนโยบายของกรุงเทพมหานคร