คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน
คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน
ลำดับที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง
1 นายยูซบ              อับดุลเลาะ ประธานกรรมการ
2 นายอนุวัฒน์         ผลความดี รองประธานกรรมการ
3 นางจิตรา              พุฒซ้อน กรรมการ
4 นางสาวจุฬารัตน์   ใยนนท์ กรรมการ
5 นายทวิน              มังคชาติ กรรมการ
6 นายสุนทร            โพรงมณี กรรมการ
7 นายสายันต์          มูฮำหมัด กรรมการ
8 นายศักดิ์ดา          ทัพเอี่ยม กรรมการ
9 นางสาวอำภา       ละเต็บซัน กรรมการ
10 นายสมชาย          ศรีคำ กรรมการ
11 นางสาวสุกานดา   สอนามา กรรมการ
12 นางสุดใจ             สนิละ กรรมการและเลขานุการ