กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาวธนัชพร หะยาจันทา
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาวสุภัสสร รัตนโสภา
ครูผู้ช่วย