หัวหน้าสายชั้น

นางโสพิศ นารถพินิจ
หัวหน้าสายชั้นระดับปฐมวัย

นางวัชรินทร์ ผู้มีสุข
หัวหน้าสายชั้นระดับประถมศึกษาปีที่ 1 - 3

นางนวลจันทร์ จันทร
หัวหน้าสายชั้นระดับประถมศึกษาปีที่ 4 - 6

นางศิริพร จันทร์แตง
หัวหน้าสายชั้นระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3