กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางสาวพิศมัย นาคนายม
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางสาวดาวนภา รื่นรส
ครูผู้ช่วย

นางนุชรี เด่นตี
ครูผู้ช่วย