กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวอารีย์ จันทร์สุ่ม
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวสาวอุมาพร ลือปรีชา
ครู คศ.1

นางกรองกาญจน์ อุทิศนันท์
ครู คศ.3