กลุ่มสาระฯศิลปะ

นางสาวลัดดาวัลย์ ประดิษฐ์เขียน
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นางสาวศิวพร เหมือนรักษา
ครู คศ.1

นายศรัณย์ พุ่มช่วย
ครูผู้ช่วย