ปฐมวัย

นางโสพิศ นารถพินิจ
ครู คศ.1
หัวหน้าปฐมวัย

นางนิตยา อรรถวิเศษ
ครู คศ.1