ภาพกิจกรรม
โรงเรียนบ้านลำต้นกล้วยจัดกิจกรรมทัศนศึกษาให้กับนกัเรียนระดับชั้นอนุบาล1 ถึง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
วันที่ 26 กรกฎาคม 2562 โรงเรียนบ้านลำต้นกล้วยได้จัดกิจกรรมทัศนศึกษาสำหรับนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1 ถึง ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3 เพื่อให้นักเรียนได้มีโอกาสเรียนรู้นอกห้องเรียนและได้เรียนรู้การใช้ทักษะชีวิต โดยนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1 ถึง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  เดินทางไปที่พิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานคร แห่งที่ 1 สวนจตุจักร  และนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ถึง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  เดินทางไปที่สวนสัตว์เปิดเขาเขียว จังหวัดชลบุรี
โพสเมื่อ : 28 ก.ค. 2562,16:13   อ่าน 80 ครั้ง